Tin mới

Ðại học Tôn Ðức Thắng (TDTU) giới thiệu cùng thày-cô, viên chức, sinh viên và người quan tâm một kết quả nghiên cứu mới và tiêu biểu của TDTU có tên: "Au19M (M=Cr, Mn, and Fe) as magnetic copies of the golden pyramid"; Nghĩa tiếng Việt: "Au19M (M=Cr, Mn, và Fe): phiên bản từ tính của cấu trúc tứ diện vàng". Công trình này được công bố trên Tạp chí Scientific Reports thuộc Nhà xuất bản nổi tiếng Nature. Scientific Reports là một tạp chí quốc tế thuộc ISI, có chỉ số ảnh hưởng (IF, impact factor) là 4.259 theo Web of Knowledge (Mỹ) và có chỉ số...

Chương trình học bổng