Tổ chức

Bộ máy quản lý và điều hành của FOSTECT gồm Hội đồng quản lý, Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát.

 

Hội đồng quản lý

 • Thành phần
Chủ tịch: GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng
Phó chủ tịch: TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng, Phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ - DEMASTED, Giám đốc FOSTECT
Các ủy viên:
TS. Nguyễn Thị Bích Loan Trưởng khoa, Khoa tài chính-ngân hàng
ThS. Nguyễn Văn Bắc Trưởng phòng, Phòng công tác học sinh-sinh viên
TS. Nguyễn Thanh Hiên Trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin
TS. Phạm Thị Minh Lý Trưởng khoa, Khoa Quản trị kinh doanh
PGS. Nguyễn Huy Tuấn Khoa Toán - Thống kê
TS. Võ Hoàng Duy Trưởng khoa, Khoa Điện - Điện tử
PGS. Nguyễn Thời Trung Viện trưởng, Viện Khoa học tính toán
 • Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý:
  • Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ trên cơ sở các định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của trường;
  • Phê duyệt dự toán tài chính và báo cáo quyết toán hàng năm;
  • Quyết định phương thức tài trợ, hỗ trợ, cho vay của Quỹ. Quy định tiêu chi đánh giá, xét chọn dự án được tài trợ, cho vay từ nguồn vốn của Quỹ; quyết định mức lãi xuất cho vay;
  • Thành lập hội đồng tư vấn xét chọn, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ theo đề nghị của Giám đốc;
  • Quyết định nhiệm vụ và kinh phí cho đề tài, dự án tài trợ, cho vay từ nguồn vốn của Quỹ;
  • Giám sát, kiểm tra hoạt động của Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát trong việc thực hiện các quy chế của Quỹ.

 

 •  Chế độ làm việc:
  • Hội đồng quản lý họp thường kỳ (06 tháng một lần) để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc chức năng và nhiệm vụ của mình; họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách theo đề nghị của Chủ tịch hội đồng hoặc Giám đốc điều hành; hoặc khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý đề nghị;
  • Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham dự và phải do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ được uỷ quyền chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo đa số trên tổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Nội dung và các quyết định của cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ phải được ghi thành biên bản và gửi đến tất cả các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ.

 

Cơ quan điều hành Quỹ

Giám đốc: TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ - DEMASTED
Nhân viên: TS. Nguyễn Hoàng Nam, Phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ - DEMASTED
Thư ký: Ngô Chung Lượng, Phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ - DEMASTED

Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, Trợ lý Giám đốc Quỹ, Thư ký Quỹ. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ do Hiệu Trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ. Trợ lý Quỹ do Giám đốc Quỹ đề nghị, Hội đồng quản lý thông qua, Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

    •  Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ, có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
     • Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
     • Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Quỹ. Là người đại diện cho Quỹ trong các quan hệ với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ trong và ngoài nước;
     • Tổ chức bộ máy và nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và chức năng nhiệm vụ của được giao;
     • Quản lý tài sản, kinh phí hoạt động và nhân sự của Quỹ; đề suất với Hội đồng quản lý chế độ chi tiêu cho hoạt động của Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành;
     • Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch công tác của Quỹ;
     • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường.
    • Trợ lý giám đốc Quỹ là viên chức giúp việc, có quyền hạn và nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Quỹ.
    • Thư ký đảm nhiệm mọi hoạt động văn phòng của Quỹ; cùng Trợ lý giám đốc giúp Giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký do Giám đốc quy định.

Ban kiểm soát Quỹ

Trưởng ban: ThS. Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng Phòng thanh tra, pháp chế và an ninh
Thường trực: Lê Thị Duyên Hoài, Trưởng phòng tài chính
Thành viên:                  Phạm Thị Vũ Hạnh, Phòng tổ chức hành chính

Ban kiểm soát là đơn vị tư vấn của Hội đồng quản lý; độc lập, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành Quỹ của Giám đốc (và bộ phân giúp việc, cộng tác viên của Giám đốc). Ban kiểm soát Quỹ có 3 thành viên, gồm Trưởng Ban, thường trực và các thành viên.

Ban kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   • Kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình thực hiện Điều lệ của Quỹ, các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
   • Hoạt động độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua;
   • Xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ;
   • Thực hiện việc giám sát và phản biện các hoạt động tài chính của Quỹ.