Chương trình hợp tác & đối tác

Quỹ phát triển khoa học, công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng có nhiệm vụ mở rộng các chương trình hợp tác trong nghiên cứu khoa học và kêu gọi, thu hút các nguồn tài trợ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.