Chương trình tài trợ & Hướng dẫn

Mục này liệt kê những hoạt động khoa học công nghệ của Trường mà FOSTECT tài trợ. Các hướng dẫn chi tiết về quy trình nộp hồ sơ giúp cho việc đăng ký đề tài được dễ dàng. Các lưu ý về việc sử dụng nguồn quỹ và việc báo cáo tiến độ triển khai đề tài bảo đãm hiệu quả của việc triển khai các đề tài do FOSTECT tài trợ.