Thông báo và nộp hồ sơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
---
Số: 28/2018/FOSTECT-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---
Tp.HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2018 (đợt 1)

*****

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2018 (đợt 1) như sau:

1. Mục tiêu tài trợ
2. Phạm vi tài trợ

Các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thuộc tất cả các lĩnh vực có tiềm năng công bố kết quả trên các tạp chí khoa học thế giới; hoặc đủ điều kiện triển khai ứng dụng; và/hoặc đủ điều kiện đăng ký bằng sáng chế quốc tế.

3. Đối tượng tài trợ
4. Tiêu chí tài trợ

FOSTECT ưu tiên xem xét tài trợ đề tài dựa trên các tiêu chí

a. Đề tài sử dụng ít nhất 75% tổng kinh phí của đề tài dành cho các hoạt động nghiên cứu (dựa trong thuyết minh kinh phí đề tài) như

b. Các chi phí khác gồm: Chi phí tổ chức các cuộc tọa đàm, họp chuyên đề, hội thảo khoa học của đề tài tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, mua tài liệu, dữ liệu, in ấn.

c. Đối với các đề tài sử dụng dưới 75% kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu tại Mục 4.a (sử dụng hơn 25% kinh phí cho các hoạt động hoặc thu nhập cá nhân) sẽ được xem là ngoại lệ nếu sản phẩm của đề tài là bài báo thuộc các tạp chí từ Hạng 1 trở lên và bằng sáng chế từ Hạng 1 theo quy định hiên hành về xếp hạng công bố quốc tế của Trường.

5. Thời gian nhận hồ sơ

Từ 15/4/2018 đến 14/5/2018; FOSTECT không tiếp nhận những hồ sơ trễ hạn.

6. Trình tự đăng ký thực hiện đề tài

a. Đăng ký trực tuyến trên hệ thống FOSTECT Online Submission (FOS) tại địa chỉ http://fos.tdtu.edu.vn

b. Hồ sơ đăng kí thực hiện đề tài

c. Quy định về hồ sơ đăng kí

Hồ sơ phải được điền đầy đủ thông tin và gửi đến Cơ quan điều hành của FOSTECT dưới hai dạng hồ sơ điện tửhồ sơ in trên giấy.