Thẩm định & Thành tựu

  • Việc thẩm định các hồ sơ xin tài trợ của FOSTECT được thực hiện theo quy trình như ở Châu Âu và Mỹ. Ý kiến của các chuyên gia có ý nghĩa quyết định cho việc tài trợ các đề tài. FOSTECT có một quy trình thẩm định rõ ràng và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

  • Kết quả xét duyệt được cập nhật nhanh chóng. Một số ý kiến tiêu biểu của chuyên gia sẽ được giới thiệu. Chuyện thành công về nghiên cứu của cán bộ và giảng viên của Trường, đặc biệt là những trường hợp do FOSTECT tài trợ, được giới thiệu ở mục này.

  • Nguồn lực khoa học và công nghệ của Trường sẽ được thường xuyên cập nhật, gồm các nhà khoa học và các công bố khoa học của Trường.