Giải thưởng

 Các công trình nghiên cứu khoa học, các sản phẩm suất sắc, tiêu biểu sẽ được đề nghị khen thưởng.