Ý kiến chuyên gia

Ý kiến của các chuyên gia là cơ sở để Hội đồng đánh giá xem xét đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ cho đề tài.