Nhảy đến nội dung
x

TS. Trần Nguyễn Hải - “Outstanding contribution in Reviewing” của tạp chí thuộc Nhà xuất bản Elsevier

TS. Trần Nguyễn Hải (Hai Tran), Giảng viên nghiên cứu của Khoa Môi trường & Bảo hộ lao động thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng, được trao chứng nhận "Outstanding contribution in Reviewing" của các tạp chí quốc tế ISI (gồm các tạp chí: Applied Clay Science; Journal of Environmental Chemical Engineering; Journal of Cleaner Production và Journal of Environmental Management) thuộc Nhà xuất bản Elsevier, một Nhà xuất bản uy tín của Hà Lan. Chứng nhận "Outstanding contribution in Reviewing" được trao cho nhà bình duyệt thuộc top 10% các nhà bình duyệt cho tạp chí.

Ngoài ra, TS. Trần Nguyễn Hải hiện là reviewer của các tạp chí thuộc Nhà xuất bản Elsevier (gồm: Journal of Environmental Management; Journal of Cleaner Production; Water Research; Ecotoxicology and Environmental Safety; Applied Clay Science; Chemosphere; Desalination và Journal of Environmental Chemical Engineering).

Đây là vinh dự cho TS. Trần Nguyễn Hải và Trường đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (DEMASTED) xin chúc mừng cho TS. Trần Nguyễn Hải.

Chứng nhận "Outstanding contribution in Reviewing"

TS_Tran_Nguyen_Hai_1.png

TS_Tran_Nguyen_Hai_2.png

TS_Tran_Nguyen_Hai_3.png

TS_Tran_Nguyen_Hai_4.png

Chứng nhận “Reviewing” của các tạp chí

TS_Tran_Nguyen_Hai_5.png

TS_Tran_Nguyen_Hai_6.png

TS_Tran_Nguyen_Hai_7.png

TS_Tran_Nguyen_Hai_8.png

TS_Tran_Nguyen_Hai_9.png

TS_Tran_Nguyen_Hai_10.png

TS_Tran_Nguyen_Hai_11.png

TS_Tran_Nguyen_Hai_12.png

DEMASTED & FOSTECT Media