Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Hoạt động KHCN của TDTU

Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 1)
Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 1)

Qũy phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản v

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

10 cơ sở nghiên cứu dẫn đầu về công bố quốc tế ở Việt Nam
10 cơ sở nghiên cứu dẫn đầu về công bố quốc tế ở Việt Nam
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ và Đại học Tôn Đức Thắng là hai cơ sở dẫn đầu bảng theo thống kê của Web of Science.
Xem thêm