Nhảy đến nội dung
x

Ban kiểm soát

Trưởng ban: ThS. Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng Phòng thanh tra, pháp chế và an ninh
Thường trực: Trần Thị Hồng Thắm, Quyền Trưởng phòng tài chính

Ban kiểm soát là đơn vị tư vấn của Hội đồng quản lý; độc lập, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành Quỹ của Giám đốc (và bộ phân giúp việc, cộng tác viên của Giám đốc). Ban kiểm soát Quỹ có 3 thành viên, gồm Trưởng Ban, thường trực và các thành viên.
Ban kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  • Kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình thực hiện Điều lệ của Quỹ, các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
  • Hoạt động độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua;
  • Xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ.
  • Thực hiện việc giám sát và phản biện các hoạt động tài chính của Quỹ.