Nhảy đến nội dung
x

Cơ quan điều hành

Le Van Ut

Giám đốc: TS. Lê Văn Út, Giám đốc FOSTECT

Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, Trợ lý Giám đốc Quỹ, Thư ký Quỹ. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ do Hiệu Trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ. Trợ lý Quỹ do Giám đốc Quỹ đề nghị, Hội đồng quản lý thông qua, Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

 Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ, có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  • Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
  • Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Quỹ. Là người đại diện cho Quỹ trong các quan hệ với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ trong và ngoài nước;
  • Tổ chức bộ máy và nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và chức năng nhiệm vụ của được giao;
  • Quản lý tài sản, kinh phí hoạt động và nhân sự của Quỹ; đề suất với Hội đồng quản lý chế độ chi tiêu cho hoạt động của Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành;
  • Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch công tác của Quỹ;
  • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường.

Trợ lý giám đốc Quỹ là viên chức giúp việc, có quyền hạn và nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Quỹ.

Thư ký đảm nhiệm mọi hoạt động văn phòng của Quỹ; cùng Trợ lý giám đốc giúp Giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký do Giám đốc quy định.