Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng quản lý

Chủ tịch: TS. Trần Trọng Đạo - Q. Hiệu trưởng
Phó chủ tịch: TS. Lê Văn Út - Giám đốc FOSTECT
Các ủy viên:
TS. Nguyễn Thời Trung, GSTT Viện trưởng Viện Khoa học tính toán
TS. Võ Hoàng Duy Trưởng phòng Phòng Sau đại học
TS. Phạm Thị Minh Lý, GSDB Trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý:

  • Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ trên cơ sở các định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của trường; 
  • Phê duyệt dự toán tài chính và báo cáo quyết toán hàng năm; 
  • Quyết định phương thức tài trợ, hỗ trợ, cho vay của Quỹ. Quy định tiêu chi đánh giá, xét chọn dự án được tài trợ, cho vay từ nguồn vốn của Quỹ; quyết định mức lãi xuất cho vay;
  • Thành lập hội đồng tư vấn xét chọn, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ theo đề nghị của Giám đốc; 
  • Quyết định nhiệm vụ và kinh phí cho đề tài, dự án tài trợ, cho vay từ nguồn vốn của Quỹ;
  • Giám sát, kiểm tra hoạt động của Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát trong việc thực hiện các quy chế của Quỹ;

Chế độ làm việc:

  • Hội đồng quản lý họp thường kỳ (06 tháng một lần) để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc chức năng và nhiệm vụ của mình; họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách theo đề nghị của Chủ tịch hội đồng hoặc Giám đốc điều hành; hoặc khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý đề nghị;
  • Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham dự và phải do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ được uỷ quyền chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo đa số trên tổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Nội dung và các quyết định của cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ phải được ghi thành biên bản và gửi đến tất cả các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ