Nhảy đến nội dung
x

Chương trình hợp tác

Quỹ phát triển khoa học công nghệ Trường Đại học Tôn Đức Thắng xây dựng các chương trình hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Quỹ phát triển các chương trình hợp tác trong việc hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

 

tdtu