Nhảy đến nội dung
x

Đối tác

Quỹ phát triển khoa học công nghệ Trường Đại học Tôn Đức Thắng mong muốn xây dựng các chương trình hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mong muốn đóng góp cho hoạt động phát triển khoa học, công nghệ của Nhà trường.

 

tdtu

 

tdtu