Nhảy đến nội dung
x

Báo cáo tiến độ triển khai

  • Vào giữa kỳ triển khai của mỗi đề tài, chủ đề tài phải báo cáo thông tin về việc thực hiện đề tài (mẫu: FOSTECT.BCGK.Tênchủđềtài.Mãđềtài).
     
  • Khi đề tài được hoàn thành thì chủ đề tài phải thông báo cho FOSTECT và đề nghị được xét hoàn thành đề tài (mẫu: FOSTECT.BCGK.Tênchủđềtài.Mãđềtài).