Nhảy đến nội dung
x

Cơ hội được tài trợ

 • Nghiên cứu khoa học của sinh viên
  Nghiên cứu khoa học của sinh viên rất được Trường xem trọng. Phòng công tác học sinh-sinh viên phối hợp với các khoa chuyên môn để chọn ra và giới thiệu những đề tài nghiên cứu của sinh viên xứng đáng được tài trợ.
   
 • Nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên
  Đây là hoạt động trọng tâm của Quỹ. Hàng năm, Chủ tịch Hội đồng quản lí quyết định tổng mức kinh phí tài trợ cho các đề tài nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên. Kinh phí cụ thể cho từng đề tài được Chủ tịch Hội đồng quản lí phê duyệt theo tờ trình của Giám đốc, căn cứ vào kết quả xét duyệt của Hội đồng xét duyệt và tình hình tài chính của Quỹ.
   
 • Hội nghị khoa học
  Quỹ sẽ tài trợ cho giảng viên và nghiên cứu viên kinh phí đi dự và báo cáo tại các hội nghị khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.

 • Sản phẩm khoa học được xếp hạng theo Tiêu chuẩn công bố quốc tế của Trường
  Đối với những sản phẩm khoa học được xếp hạng theo Tiêu chuẩn công bố quốc tế của Trường và không thuộc các đề tài được tài trợ bởi Quỹ thì Quỹ sẽ xem xét khen thưởng.

 • Công bố ấn phẩm khoa học quốc tế
  Chỉ xem xét đối với những ấn phẩm được xếp hạng theo Tiêu chuẩn đánh giá công bố quốc tế của Trường đại học Tôn Đức Thắng.
  • Chi phí xuất bản các công trình trên các tạp chí quốc tế;
  • Chi phí đăng kí bằng sáng chế quốc tế.

 • Các nhóm nghiên cứu: Tài trợ những chi phí ban đầu cho các nhóm nghiên cứu.
   
 • Các tài trợ khác theo phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản lí Quỹ.