Nhảy đến nội dung
x

Sử dụng nguồn quỹ

  • Tất cả nguồn quỹ của FOSTECT chỉ được dùng để tài trợ cho các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường đại học Tôn Đức Thắng, và phải được sự phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản lí FOSTECT (cũng là Hiệu trưởng Nhà trường).
     
  • Những nhà tài trợ chính của FOSTECT sẽ nhận được báo cáo hằng năm về tình hình sử dụng tài chính cho các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường.
     
  • Những đề tài được FOSTECT tài trợ có thể được nhận một phần kinh phí ngay sau khi được phê duyệt cho triển khai. Những đề tài được FOSTECT công nhận là hoàn thành thì sẽ được nhận toàn bộ kinh phí đã được phê duyệt.