Nhảy đến nội dung
x

Việc thanh quyết toán cho các đề tài

Việc thanh quyết toán cho các đề tài được tài trợ bởi FOSTECT được thực hiện theo Quyết định số 732/2017/TĐT-QĐ ngày 04/05/2017 về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (FOSTECT), đã được ban hành tất cả các đơn vị trực thuộc Trường.