Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2022
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2022.
Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 2)
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 2).
Thông báo mới về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ xin tài trợ của FOSTECT 2020 (đợt 1)
Do ảnh hưởng của dịch COVID 19 và nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế có đủ thời gian chuẩn bị đề cương nghiên cứu xin tài trợ của FOSTECT 2020 (đợt 1) theo thông báo ngày 20/03/2020.
Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 1)
Qũy phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 1).
Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2019 (đợt 2)
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2019 (đợt 2)
Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2019 (đợt 1)
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2019 (đợt 1)
Thông báo tài trợ nghiên cứu Cơ Bản Và Ứng Dụng Năm 2018 (Đợt 1)
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2018 (đợt 1)
Thông báo tài trợ nghiên cứu Cơ Bản Và Ứng Dụng Năm 2017 (Đợt 1)
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2017 (đợt 1)
Thông báo tài trợ nghiên cứu Cơ Bản Và Ứng Dụng Năm 2016 (Đợt 1)
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2016 (đợt 1)